רוצים לשמוע עוד על החומר לניקוי ספות שלנו?

תוכלו ליצור איתנו קשר ישיר באחת מהאפשרויות המופיעות בהמשך או שתוכלו להשאיר פרטים ואנחנו נדאג לצלצל אליכם בהקדם.
מבטיחים לענות הכי מהר שנוכל :)


דברו איתנו ישירות

טלפון: 050-55-20-700
שעות פעילות: ימים א-ה בין 09:00-17:00


אימייל:
 info@grishmans.co.il

משלוח הודעה דרך המסנג'ר של פייסבוק:

http://m.me/grishmans 

הירשמו ואנחנו נצלצל

שם מלא: 


  
תנאי השימוש באתר גרישמנס
השימוש באתר זה (www.grishmans.co.il) (להלן:"האתר") על ידך – משתמש הקצה (להלן: "המשתמש"), רכישה ו/או הרשמה לאתר, מהווים הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, כפי שנקבעו על ידי גרישמנס, ע"מ - 306705963 (להלן: "גרישמנס").
במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן ("תנאי השימוש"), עליך להימנע מכל שימוש באתר, הרשמה אליו ורכישה באמצעותו.

כל העושה שימוש ו/או המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבל אותם על עצמו, וכי לא יהיו לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד גרישמנס, האתר, בעלי האתר ו/או מי מטעמם, וכי הוא מוותר בזאת מראש על כל טענה כאמור מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות גרישמנס על פי תנאי השימוש.

הכללים המפורסמים בתנאי שימוש אלו יחייבו את גרישמנס כלפי מבצעי הפעולות באתר.

גרישמנס שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי כאמור יחול אך ורק לגבי עסקאות שבוצעו לאחר מועד השינוי.


תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד.

1.כללי

1.1. האתר מופעל על ידי גרישמנס ומספק שירותי מידע מקוונים וביצוע עסקאות לרכישת מוצרי ניקוי ייחודיים הנמכרים על ידי גרישמנס באמצעות האתר.
1.2. גרישמנס מציעה למכירה באתר, מוצרי ניקוי ייחודיים לריפוד בד, ריפוד עור וריפוד דמוי עור (להלן: "המוצרים")
1.3. את המוצרים ניתן לרכוש גם שלא באמצעות האתר, ביצירת קשר טלפוני בטלפון מספר 050-55-20-700 בימים א-ה בין השעות 09:00-17:00.
1.4. גרישמנס מעמידה לרשות לקוחותיה את האתר לצורך הצגת המוצרים ומאפשרת ללקוחותיה לבצע רכישות של המוצרים באופן קל ונגיש באמצעות האתר.
1.5. זכות השימוש באתר מוקנית אישית למשתמש ואינה ניתנת להעברה לכל צד ג.
1.6. המשתמש מצהיר בשימוש באתר, כי הוא מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת מפעיל האתר, ושגרישמנס לא תהא אחראית לכל שיבוש ולכל איבוד מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. כך ייתכן והאתר יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. וזאת הן בשל נסיבות התלויות בגרישמנס והן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בגרישמנס. כן יתכן שגישה לאתר תופרע, תשובש ואף תופסק באופן זמני או לצמיתות, והמשתמש פוטר את גרישמנס בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לו עקב אירועים כאמור לעיל.
1.7. לגרישמנס תהא הזכות בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או יישום ואף שימוש גורף באתר, לרבות נגישות התוכן, שעות הפעילות והציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר. גרישמנס תהא רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע, לשנות או להפסיק כל שיטת העברת מידע וכן תהא רשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אחר.
1.8. המשתמש מאשר בזאת כי הינו בעל כשרות משפטית ובגיל הנדרש על פי חוק על מנת לבצע התקשרות חוזית מחייבת (18 שנים).
1.9. כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לצורך פרשנות תנאים אלה.
1.10. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה אשר יינתנו על ידי גרישמנס לא יחשבו כוויתור על זכויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ולא יהוו תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של גרישמנס לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה כאמור.
1.11. הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר להסכם זה נתונה לבית משפט בתל-אביב המוסמך לפי העניין.
1.12.היעדר תוקף של אחד או יותר מתנאי השימוש זה לא ישפיעו על תקפות חוזה זה בכללותו.


2. שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

2.1. גרישמנס שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק ואף לבטל את תנאי השימוש באתרו/או כל תנאי, נוהל או כלל אחרים באתר, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא סיבה ומבלי שתחול עליה כל חובת הנמקה ו/או מבלי למסור כל הודעה בנדון. שינוים אלו יכולים לכלול, בין השאר (אך לא רק) - הוספת עמלות, שינויי מחירים, הוספת מוצרים ו/או הפסקת שיווקם.
2.2. במידה וגרישמנס תערוך שינויים מהותיים בתנאי השימוש ו/או בכל תנאי, נוהל או כלל אחרים באתר, גרישמנס תודיע למשתמש על כך על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני באמצעותה נרשם המשתמש לאתר ו/או לשירות ו/או אשר נתקבלה אצל גרישמנס במהלך הרישום לאתר ו/או על ידי פרסום הודעה בדבר השינוי האמור באתר.
2.3. כל שינוי בתנאי השימוש ו/או בכל תנאי, נוהל או כלל אחרים באתר,יחול החל ממועד השינוי, אלא אם המדובר בשינוי מהותי שאז יחול השינוי החל ממועד משלוח הודעת הדואר האלקטרוני כאמור לעיל או ממועד פרסום ההודעה באתר, על פי המוקדם ובתנאי ששינוים אלו לא יחולו על מוצרים שנרכשו לפני המועד הקובע לתחולת השינויים האמורים.
2.4. השינויים האמורים בתנאי השימוש ו/או בכל תנאי, נוהל או כלל אחרים באתר, יחולו באופן מידי על כל משמשי האתר, אלא אם מדובר בשינוי מהותי שאז כאמור יחולו החל מתן ההודעה האמורה באמצעות הדואר האלקטרוני או פרסום ההודעה האמורה באתר, וכל שימוש באתר על ידי המשתמש לאחר ביצוע השינויים האמורים תיחשב כהסכמה וקבלה של השינויים האמורים על ידי המשתמש.
2.5. גרישמנס ממליצה ללקוחותיה לעיין מחדש, מעת לעת, בתנאי השימוש וביתר התנאים, הנהלים ו/או הכללים שבאתר, על מנת להתעדכן בשינויים.
2.6. המשתמש יהא אחראי לקבלת ולאחזקת קווי התקשורת, המחשבים, החומרה וכל ציוד ו/או יישום אחר הנדרשים, ככל שנדרשים, על מנת לקבל גישה ולעשות שימוש תקין באתר ולכל העלויות הכרוכות בכך. גרישמנס לא תהא אחראית לכל נזק לציוד ו/או לתוכנה ו/או ליישום ו/או למידע של משתמש הקצה כתוצאה משימוש באתר.

3. כללי שימוש באתר

3.1. האתר הינו קניינה הפרטי והבלעדי של גרישמנס. כל פעילות באתר חייבת להיעשות בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש.
3.2. גרישמנס דורשת כי כל פעילות המשתמש באתר ו/או בקשר לאתר תתבצע באופן חוקי ולמטרות חוקיות בלבד.
3.3. המשתמש לא יפרסם ו/או ישדר דרך האתר כל חומרו/או יעשה כל שימוש אחר באתר, אשר מפר בכל דרך שהיא זכויותיהם של צדדי ג' ו/או מהווה פעולהבלתי חוקית, פוגענית, משמיצה ו/או החודרת לפרטיות ו/או כל שימוש באופן אחר העשוי לעורר שאת נפש, התנגדות ו/אוהמעודד התנהגות פלילית, פוגענית, גזענית ו/או המקימה עוולה אזרחית ו/או המפר בדרך אחרת כל חוק.
3.4. כל התנהגות מצד המשתמש, אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של גרישמנס מגבילה ו/או מונעת ו/או מפריעה למשתמשיםאחרים באתר מלהשתמש וליהנות מהאתר הינה אסורה.
3.5. המשתמש לא יעשה שימוש באתר על מנת לפרסם ו/או לשדל מטעמים מסחריים, דתיים, פוליטיים ו/או אחרים, לרבות שידול משתמשי האתר להפוך משתמשים של שירותים אחרים אשר מתחרים במישרין ו/או בעקיפין או העלולים להתחרות בגרישמנס.

4. הזכות לרכוש מוצרים באתר

4.1. רשאי לרכוש מוצרים באתר, כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי בתוקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.
4.2. גרישמנס רשאית לסרב לאשר מכירה באתר למשתמש, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, אף מבלי לספק כל סיבה, ומבלי למסור כל הודעה או נימוק על כך.
4.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא גרישמנס רשאית למנוע מהמשתמש לרכוש מוצרים, בין השאר, בכל אחד מהמקרים הבאים - הפרת תנאי השימוש, מסירת פרטים שגויים במתכוון ע"י המשתמש ו/או אם ביצע המשתמש מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ב גרישמנס או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות בלקוחותיה של גרישמנס ו/או אם כרטיס האשראי שברשות המשתמש ושפרטיו נמסרו לאתר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך אחרת כלשהי

5. קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר

5.1. כל מידע, יישום, שיטת פעולה, דרך שיווק ומוצר הנמכר באתר הם רכושה וקנייה הבלעדי של גרישמנס או שנעשה בו שימוש תחת הרשאה מפורשת מבעל הזכויות. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, יצירת קישור או שינוי בדרך אחרת של האתר מבלי הסכמה מוקדמת מפורשת ובכתב מ גרישמנס, אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה להוביל לאחריות בהפרת זכויות יוצרים, הפרת זכויות בסימני מסחר או בזכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים פליליים ו/או קנסות ולהקים כנגדו אחריות אזרחית.
5.2. האתר מכיל חומרים המוגנים על פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר, תוכן ומידע קנייניים אחרים, לרבות טקסטים, תוכנות, יישומים, תמונות, קבצי וידאו, קבצי אודיו וכיוצ"ב. על המשתמש חל איסור לשנות ו/או לפרסםתכנים המוצגים באתר. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום או ניצול מסחרי של חומר מהאתר, ללא אישור מפורש מ גרישמנס או מבעל הזכויות בו, כל סימני המסחר של גרישמנס המופיעים באתר הינם בבעלות בלעדית ומלאה של גרישמנס.
5.3. המשתמש לא יעלה לאתר, יפרסם או ינגיש בדרך אחרת באתר כל חומר שהוא מבלי לקבל הרשאה מפורשת בכתב ומראש מאת גרישמנס.
5.4. המשתמש יהא האחראי הבלעדי לכל נזק הנובע מהפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קנייניות אחרות וכל נזק אחר הקשור לכך.

6. היעדר אחריות

6.1. משתמש הקצה מסכים בזאת מפורשות שהשימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי וכי גרישמנס אינה מצהירה ואינה מתחייבת שהשימוש באתר יהיה נטול הפרעות ו/או ללא תקלות ו/או נטול טעויות ו/או יינתן כסדרו בלא הפסקות, כמו כן גרישמנס אינה ערבה לתוצאות שעלולות להיות מושגות משימוש באתר וכן אינה ערבה לדיוק, מהימנות או לתוכן של כל מידע, שירות או מוצר שיסופקו באמצעות האתר.
6.2. הגישה ניתנת לאתר כמו שהוא וככול שהוא זמין.
6.3. גרישמנס אינהנושאת ולא תישא בכל אחריות לנזק הנובע כתוצאה משימוש לא זהיר ו/או רשלני ו/או המנוגד להוראות השימוש במוצרים כפי שהן מופיעות באתר ביחס לכל מוצר ומוצר הנמכר ע"י גרישמנס.
6.4. אין לראות בהצגת המוצרים באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים ו/או תכונותיהם, טיבם, וכיוצ"ב.
6.5. גרישמנס לא תישא באחריות לכל פעילות אשר תבוצע ע"י כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
6.6. מבלי לגרוע מכלל האמור לעיל, גרישמנס לא תהא אחראית, בגין כל נזק, בין אם ישיר ובין אם עקיף, אשר נגרם עקב שימוש באתר.

7. הגבלת אחריות
7.1. בשום מקרה, חבותה ואחריותה של גרישמנס, בשל מוצר ו/או בקשר אליו, לא תהא גבוהה מהסכומים ששולמו ל גרישמנס על ידי המשתמש בגין אותו מוצר, וסך האחריות והחבות הכוללת של גרישמנס הנובעת או הקשורה להסכם זה, לא תהיה גבוהה יותר מהסכומים ששולמו על ידי אותו משתמש בעבור המוצר.

8. בקרה, פיקוח ומעקב

8.1. ל גרישמנס תהא הזכות, אך לא החובה, לבקר, לפקח ולעקוב אחר התוכן באתר בכל עת, לקבוע האם השימוש באתר נעשה בהתאם להסכם זה ובהתאם ליתר הכללים האחרים שנקבעו ו/או שיקבעווככל שיקבעו על ידי גרישמנס. כמו גם התאמת השימוש באתר להוראות כל חוק, דין, תקנה, רגולציה ו/או בקשה/הוראה של גוף מוסמך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, גרישמנס תהא זכאית, אך לא מחויבת להסיר כל חומר, אשר גרישמנס סוברת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שהוא מפר את תנאי הסכם זה או שמעורר כל התנגדות אחרת.

9. פרטיות

9.1. גרישמנס לא תעביר את פרטים מזהים אודות המשתמש לצד שלישי, למעט לחברות השילוח, לחברות כרטיסי אשראי אולכל ערכאה שיפוטית, למעט במקרים הבאים:
- אם קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודות המשתמש לאחר.
- לשם גביית כספים המגיעים מהמשתמש בגין רכישת מוצרים באתר.
- בקשר למתן שירות למוצר או לצורך אספקת המוצר.
- אם הפר המשתמש את תנאי שימוש אלה.
- בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין גרישמנס.
- אם ביצע המשתמש מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בגרישמנס או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות בלקוחותיה של גרישמנס.
- אם עשה המשתמש באתר שימוש לצורך ביצוע מעשה או מחדל בלתי חוקיים או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
9.2. הפרטים אשר נמסרים בעת הרכישה ו/או בעת רישום לאתר, כולם או חלקם, ישמרו במאגרי המידע של גרישמנס ובמאגרי המידע של חברת הסליקה.
9.3. גרישמנס שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת הימצאות המשתמש באתר, מידע אודות הרגלי הקניה של המשתמש, מוצרים שרכש, מוצרים בהם הביע עניין, עמודים שצפה בהם באתר, הצעות שעניינו אותו, וכל מידע אחר, לרבות בדרך של שימוש ב-COOKIES.
9.4. המידע האמור לעיל ישמש את גרישמנס בכניסות המשתמש הבאות לאתר וכן יאפשר לה להציע לו הצעות ומבצעים ממוקדים.
9.5. גרישמנס רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסר המשתמש בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיו בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי.
9.6 לא חלה על המשתמשכל חובה חוקית למסור המידע האמור לעיל, אך מסירת הפרטים ו/או אישור תנאי השימוש מהווים הסכמה מצד המשתמש לכל השימושים הקבועים בתנאי השימוש הנ"ל בקשר עם המידע ולהעברתו לצדדים שלישיים בהתאם להוראות תנאי השימוש.
9.7. גרישמנס מתחייבת לעשות, כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה, על מנת לשמור על סודיות פרטי הרוכשים באתר ולאבטח את המידע הנשמר באתר. עם זאת, מאחר שמדובר בסביבה מקוונת אין באפשרותה של גרישמנס להבטיח באופן מוחלט מניעת חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בהם. ככל ובמידה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע השמורלרבות מידע שנאגר אודות רוכשים באתר, או להשתמש בו לרעה,הנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי גרישמנס ו/או מי מטעמה
9.8 מובהר כי, אין באמור כדי להרחיב את האחריות המוטלת על גרישמנס כל פי כל דין.

10. שיפוי ושחרור מאחריות

10.1. משתמש הקצה מסכים להגן על, לשפות ולפצות את גרישמנס מפני כל תביעה ו/או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או הקשורים לפעילותו שלא על פי תנאי שימוש אלה ו/או בגין פעילות שלא על פי דין שבוצעה באתר.


11. ביטול הסכם זה

11.1. גרישמנס רשאית לבטל הסכם זה בכל עת ומכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהיה חייבת למסור הודעה על כך למשתמש. ביטול הסכם זה לא יפגע בהמשך תחולת תניות שעל פי טבען ועל פי דין להישאר בתוקף אף לאחר ביטול חוזה.

12. סימני מסחר

12.1. גרישמנס וכן כל סימן מסחר אחר המופיע באתר המכיל את המילה גרישמנס, בין שהמדובר סימן מסחר המכיל מילים, אותיות, תווים וכיוצ"ב בלבד ובין שמדובר סימן מסחר מעוצב, הנו סימן מסחר של גרישמנס ומהווה חלק מקניינה הרוחני וכל הזכויות בקשר אליו שמורות. כל סימני המסחר האחרים המופעים באתר הינם קניינם של בעליהם החוקיים.

13. תוכן צדדים שלישיים

13.1. כל תוכן של צד שלישי המופיע באתר, לרבות, דעות, המלצות, עצות, הצהרות וכן כל מידע אחר או תוכן אחר המבוטא או מונגש ו/או אשר יונגש בעתיד על ידי צדדים שלישיים, לרבות על ידי ספקי תוכן או מידע, נותני שירותי סליקה וכן על ידי כל משתמש אחר באתר ("תוכן צד שלישי"), נעשה על ידם ועל אחריותם הבלעדית ולא על ידי גרישמנס ול גרישמנס לא תהא כל אחריות בקשר לכך.
13.2. גרישמנס אינה אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולמהימנות של כל תוכן צד שלישי ובשום נסיבות, גרישמנס לא תהא אחראית וכן לא תחוב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות המשמש על מידע שהושג דרך האתר. ותהא זו באחריותו הבלעדית של המשתמש להעריך את הדיוק, הנכונות, המהימנות, השלמות ו/או השימושיות של כל תוכן צד שלישי הקיים באתר.
13.3. ייתכן והאתר יכיל קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. קישורים אלו סופקו לנוחיותושל המשתמש בלבד ואינם מעידים על מתן חסות של גרישמנס לתכנים הנמצאים אלו הנמצאים באתרי האינטרנט הללו. גרישמנס אינה אחראית לכל מצג ו/או תוכן, של אותם אתרי אינטרנט אליהן קיים קישור באתר וכן אינה אחראית לדיוק, לנכונות, למהימנות, לשלמות ו/או לאמיתות כל תוכן ומידע המופיע באתרי אינטרנט אשר קישור אליהם מופיע באתר.

14. משלוח הודעות על ידי גרישמנס ו/או מי מטעמה למשמשי הקצה

14.1. על מנת שהמשתמש יהא מעודכן אודות מוצרים חדשים המתפרסמים באתר מעת לעת, גרישמנס חפצה לשלוח ללקוחותיה הודעות דואר אלקטרוניהכוללות עדכונים כאמור לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש לגרישמנס בעת ההרשמה לאתר ו/או בעת הרכישה באתר,והמשתמש מאשר בזאת ל גרישמנס ו/או למי מטעמה לשלוח לו הודעות דואר אלקטרוני כאמור, באם המשתמש חפץ להפסיק את קבלת הודעות הדואר האלקטרוני ולהסיר עצמו מרשימת התפוצה, ניתן לעשות כן באמצעות משלוח דוא"ל חוזר לכותבת הדוא"ל ממנה נשלחו העדכונים ו/או באמצעות יצירת קשר עם מוקד שירות הלקוחות של גרישמנס בכתובת הדואר האלקטרוני grishmans.info@gmail.com ולבקש להסיר עצמו מרשימת התפוצה.כמו כן, באישורך את תנאי שימוש אלה הנך מביע הסכמתך לכך ש גרישמנס ו/או מי מטעמה תהא רשאית לפנות אליך מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית ו/או באמצעות כל אמצעי תקשורת אחר.


15. רכישת מוצרים באתר

15.1. כל המוצרים באתר לרבות בכל אתר המקושר עם גרישמנס (להלן: "המוצרים") הינם מוצרים ניקויי ייחודיים. את המוצרים ניתן לרכוש באתר ובהתאם לתנאים החלים ביחס לכל מוצר בתנאי שימוש אלה ולתנאי העסקה הרלוונטית.
15.2. רכישת מוצרים באתר מתבצעת באמצעות חברת סליקה חיצונית וכל טענה בדבר שימוש לרעה בפרטי כרטיס ו/או טעויות בחיוב וכיוצ"ב לא יופנו כלפי גרישמנס.
15.3. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר בפועל
15.4. כמות המוצרים באתר הינה מוגבלת, גמישה ונתונה לשינוי לפי שיקול דעתההבלעדי של גרישמנס ומכל סיבה שהיא. לפיכך, רשאית גרישמנס, אך אינה חייבת, להגדיל או להקטין את הכמות המוצעת במהלך המכירה.


16.תשלום וקבלה

16.1. המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה כוללים מע"מ, ככל שהדבר מחויב על-פי הדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
16.2. חיוב הלקוח יתבצע על ידי חברת סליקה חיצונית, באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר המשתמש.
במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבות המשתמש, תבוטל המכירה.
16.4. הנך מאשר בזאת שלא לשלוח אליך קבלה לאחר ביצוע הקניה, אלא להסתפק באפשרות לקבל ולצפות בפרטי הקבלה באמצעות דואר אלקטרוני.

17.ביטול עסקה על ידי משתמש הקצה

17.1. ביטול עסקה יעשה בכפוף לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.
17.2. ביטול עסקה, ככל שהמשתמש זכאי לכך, יעשה באמצעות פניה לשירות הלקוחות של גרישמנס בטלפון מס' 054-783-6136, או באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדוא"ל grishmans.info@gmail.com
17.3 ההודעה תכלול את פרטי הרוכש כולל מספר תעודת זהות ואת פרטי המוצר והרכישה.
17.4. בכל הקשור לביטול עסקת מכר מרחוק מול גרישמנס על ידי המשתמש, יחולו הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ'א-1981 ('חוק הגנת הצרכן').
17.5. המשתמש רשאי לבטל עסקת מכר מרחוק בהודעה בכתב כמפורט להלן:
בנכס - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה האמורים בחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם.
בשירות – בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה האמורים בחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת - בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת - בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
בוטלה עסקה מתמשכת, שהוחל במתן השירות לפיה, ישלם הצרכן את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו.
17.6. תוצאות ביטול העסקה יהיו כמפורט בחוק הגנת הצרכן.
17.7. זכות ביטול עסקת מכר מרחוק אינה עומדת לצרכן לגבי מוצרי "טובין פסידים" ע"פ חוק הגנת הצרכן, שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי, אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים, שאינם מנוחה, ממועד עשיית העסקה, מוצרי "מידע" ע"פ חוק המחשבים, מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה, מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול ומוצרים שאריזתם המקורית נפתחה.
17.8. דמי ביטול – בכפוף לכך שלא נעשה שימוש בשובר ובכפוף לייתר התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו, בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ובתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010, בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין השובר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש'ח, לפי הנמוך מבניהם.
17.9. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על די גרישמנס לא תחויב על ידי גרישמנס בדמי ביטול כלשהם. אם סופק לך המוצר - תתבקש להעמיד את המוצר לרשות המוכר במקום שבו נמסר לך הנכס ולהודיע לו על כך– ככל שהמוצרים נשלחו אל המשתמש באמצעות שליח, יאלץ הרוכש לשלוח אל גרישמנס את המוצר באמצעות שליח כאשר בעלות המשלוח יישא המשתמש.


18. אספקת המוצרים

18.1. אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו ובתנאי המכירה של כל מוצר ומוצר.
18.2. אספקת המוצרים תבוצע על ידי גרישמנס באמצעות חברת משלוחים חיצונית – כאשר זמן האספקה במשלוח רגיל הינו 5 ימי עסקים.
18.3. זמני אספקת המוצרים, כוללים את חישובם של ימי עסקים יום לאחר ביצוע העסקה והתשלום על ידי המשתמש (ימי א'-ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
18.4. המשתמש מצהיר כי ברור לו שמאחר והמשלוחים מבוצעים באמצעות חברות שילוח חיצוניות, זמני השילוח עלולים להשתנות, ו גרישמנס לא תהא אחראית בגין כל עיכוב או נזק בשל עיכוב כלשהם באספקת המוצרים.

19.ביטול עסקה על ידי גרישמנס

19.1. גרישמנס שומרתם לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקאות מכירה, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת גרישמנס את המשך המכירה.
במידה ותחול טעות בתום לב בתיאור המוצר, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת מחיר המוצר.
בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלו.
גרישמנס רשאית לבטל את הזמנת המשתמש, אם המשתמש מלא פרטים לא המלאים ו/או מדויקים.20.אחריות גרישמנס למוצרים

20.1. המוצרים הנמכרים באתר הינם חומרי ניקוי ייחודיים, מבוססי חומרים כימיים.
20.2. גרישמנס מצהירה כי קיבלה את כל האישורים ו/או הרישיונות ו/או כי המוצרים עומדים בכל התקנים הנדרשים לצורך שיווק המוצרים ומכירתם בישראל.
20.3. שימוש במוצרים יש לעשות, אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות השימוש המצורפות לכל מוצר.
20.4 גרישמנס לא תישא בשום אחריות הנובעת משימוש רשלני ו/או שלא בהתאם להוראות השימוש במוצרים והאחריות בגין כל נזק כאמור תחול באופן בלעדי על המשתמש.
20.5 התאמתם של חומרי הניקוי לריפוד הנמכרים באתר ו/או על ידי המוקד הטלפוני ו/או על ידי כל צד ג המורשה למכור את המוצרים מטעם גרישמנס, מתבססים על הידע והניסיון של החברה בארץ ובחו"ל. עם זאת, ריפודים מהרכבים שונים עשויים להגיב בצורה שונה לחומר. לפיכך, יש לבדוק את החומר באזור נסתר לפני השימוש. את הבדיקה יש לבצע על אזור בגודל של 30*30 ס"מ לפחות.
יש לבצע בדיקה חדשה לפני ביצוע כל אחת משלושת שיטות הפעולה שמפורטות בהוראות השימוש המצורפות לכל מוצר ובדיוק באותו אופן כפי שמפורט בכל שיטה ושיטה. את הבדיקה יש לבצע על אותו ריפוד בדיוק המיועד לניקוי. בתום הבדיקה יש להמתין ליבוש מלא ולחכות פרק זמן של 24 שעות. אם ישנה תגובה לא רצויה מכל סוג שהוא, אין להמשיך את תהליך הניקוי. שימו לב: אין גרישמנס ו/או המשווק מטעם גרישמנס אחראים לנזקים שיגרמו מכל סיבה שהיא. שימוש במוצר על ידי הלקוח מהווה הסכמה לכך.
20.6. המשתמש מצהיר כי קרא והבין את הסעיף 20.5 בתקנון זה.
20.7. הסברים אודות השימוש במוצרים ניתן לקבל בפניה למוקד שירות הלקוחות של גרישמנס בטלפון 050-55-20-700 ו/או באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדוא"ל grishmans.info@gmail.com


x

#{title}

#{text}

#{price}